Địa chỉ: Xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
Điện thoại: 0296-3878238
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
0296-3878238
c0vinhthanhct@angiang.edu.vn