Địa chỉ: Xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang
Điện thoại: 0296-3878238